Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

adminketoanquocgia

CÔNG CỔ PHẦN GIÁO DỤC

VIỆT NAM

Số: ……./2016/QĐbn-gdvn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

Hà Nội, ngày …… tháng  ……  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

 

            –    Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam.

        Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Ban Giám đốc;

        Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

        Xét năng lực và phẩm chất nhân viên;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông (bà): Nguyễn Văn A

 

– Ngày sinh

………………………………Nơi sinh:………………………………………..

– Giới tính

…………………….; Dân tộc:……………………Tôn giáo……………….

– Hộ Khẩu thường trú

……………………………………………………………………………………

– Chỗ ở hiện tại

…………………………………………………………………………………….

– Số CMND

…………………………….; Ngày Cấp……………………………………….

   Nơi cấp

…………………………………………………………………………………..

 

  Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Điều 2: Ông (bà); Nguyễn Văn A có quyền hạn và nghĩa vụ:

1.   Quyền hạn:

 

–     Yêu cầu các trung tâm trong công ty lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở trung tâm đó một cách chính xác nhất và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó vào ngày cuối cùng trong tháng.

–     Duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

–     Được hưởng lương theo quy định trong hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, và các chế độ khác của Công ty

 

2.     Nghĩa vụ:

– Cố vấn, Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác Tài chính – Kế toán của Công ty.

Lên kế hoạch xây dựng các Kế hoạch tài chính-kế toán. Kế hoạch làm việc của phòng Kế toán.

Chịu trách nhiệm công tác quyết toán thuế định kỳ đối với cơ quan Thuế và làm việc với các cơ quan ban ngành khác có liên quan như: kiểm toán, hải quan, ngân hàng…

Đảm bảo thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực và chính xác nhất.

Tuyệt đối tuân thủ Pháp luật hiện hành và các quy chế của Công Ty

Điều 3: Ông/ Bà Nguyễn Văn A và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1                                                                            

– Lưu VP

                                                                                                        

 

                                                                                                           

                                                                        

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận