Danh muc san pham

Tư vấn chung: 0979 86 86 59

Tư vấn chung: 0985 86 86 37

Tư vấn chung: 0985 86 86 32

Tư vấn Nghiệp vụ khai hải quan tại Đà Nẵng: 0946 86 89 02

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 84

Nghiệp vụ khai hải quan các tỉnh Phía Bắc: 0985 86 86 37

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0985 86 86 32

Tư vấn an toàn lao động: 0979 86 86 33

Nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội: 0902 86 86 81

Tư vấn chung Miền Nam: 0979 86 86 33

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0983 86 86 01

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Học các tỉnh miền Bắc: 0985 86 86 32
 Các Mẫu chứng chỉ kế toán

 

 

Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

 

 

  Mẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của ĐH Học Viện Tài Chính

 

 

 

 

 

 

 

 
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động