Lịch học lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K5/2016 tại Hà Nội

Lịch học lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K5/2016 tại Hà Nội

adminketoanquocgia

BỘ NỘI VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

–––––––––––

Số:  8416/KH-ĐHNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

          

                Hà Nội, ngày  8   tháng  4  năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

học tại thành phố Hà Nội

––––––––––––––––

 

 

 

1. Mục đích bồi dưỡng

        – Phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch Chuyên viên chính, phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước;

        – Củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho Chuyên viên chính trong thực thi công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong cơ quan, tổ chức;

        – Cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp Chuyên viên chính tiến hành các hoạt động công vụ;

        – Tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính;

        – Tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở

2. Nội dung chương trình và thời gian thực hiện

 

 

 

TT

Nội dung

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời

gian

thuyết

Thực hành, thảo luận

1.    

Khai giảng

– Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

– Khoa ĐTTCBD

– Công ty CPGD Việt Nam

13 giờ ngày

13/4/2016

2.    

Phần I. Nền hành chính Nhà nước

52

52

 

3.    

Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước

04

04

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Chiều thứ 4 13/4/2016

4.    

Chuyên đề 2: Quyết định hành chính nhà nước

04

04

TS. Hà Quang Ngọc

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Nội vụ HN

 

 

Tối thứ 4 13/4/2016

5.    

Chuyên đề 3 : Tổng quan về chính sách công

04

04

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Nội vụ HN

 

Tối thứ 5 14/4/2016

6.    

Chuyên đề 4: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

04

04

Tối thứ 3 19/4/2016

7.    

Chuyên đề 5: Pháp luật trong hành chính nhà nước

04

04

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Tối thứ 4

20/4/2016

8.    

Ôn tập và kiểm tra (lần 1)

04

04

– Giáo viên chủ nhiệm

– Cán bộ quản lý lớp

– Học viên

Tối thứ 5 21/4/2016

9.    

Chuyên đề 6 : Quản lý tài chính công

04

04

TS. Vũ Trường Sơn

Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và công nghệ

 

 

Tối thứ 2 25/4/2016

10.              

Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

04

04

Tối thứ 3 26/4/2016

11.              

Chuyên đề 8: Chính phủ điện tử

04

04

KS. Nguyễn Thanh Bình

Q.Giám đốc Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ

 

 

Tối thứ 4 27/4/2016

12.              

Chuyên đề 9: Văn hóa công sở

04

04

NCS. Nguyễn Xuân Trung

Q. Trưởng khoa ĐTTCBD

Trường Đại học Nội vụ HN

 

 

Tối thứ 5

28/4/2016

13.              

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương

04

04

TS. CVC. Phan Văn Sơn

Vụ Cải cách Hành chính

Bộ Nội vụ

Tối thứ 4 (04/5/2016)

Tối thứ 5

(05/5/2015)

14.              

Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

04

04

15.              

Ôn tập và kiểm tra (lần 2)

04

04

– GVCN, CBQL lớp và học viên

Tối thứ 2

(09/5/2016)

16.              

Phần II. Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

12

08

 

17.              

Chuyên đề 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

04

04

TS. Phan Văn Hùng

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ

 

 

Tối thứ 3

(10/5/2016)

18.              

Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

08

04

Tối thứ 4

(11/5/2016)

19.              

Phần III. Những kỹ năng cơ bản

32

60

 

20.              

Chuyên đề 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

04

08

PGS. TS. Hoàng Văn Chức

Giảng viên Học viện HCQG

 

 

Tối thứ 5

12/5/2016

21.              

Chuyên đề 2: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

04

08

Tối thứ 2

16/5/2016

22.              

Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

04

08

Ths. CVCC. Nguyễn Hữu Tám

Vụ ĐTBDCBCC – Bộ Nội vụ

 

 

Sáng thứ 3

17/5/2016

23.              

Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình

04

08

Chiều thứ 3

17/5/2016

24.              

Chuyên đề 5: Kỹ năng phân tích công việc

04

08

 

 

TS. Hoàng Thị Cường

Giảng viên Học viện

Hành chính Quốc gia

 

Tối thứ 3

17/5/2016

25.              

Chuyên đề 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ

04

08

Tối thứ 4

18/5/2016

26.              

Chuyên đề 7: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

04

08

NCS. Nguyễn Mạnh Cường

Q. Trưởng khoa QTVP

Trường Đại học Nội vụ HN

 

Sáng thứ 5

19/5/2016

27.              

Ôn tập và kiểm tra (lần 3)

04

04

– Giáo viên chủ nhiệm

– Cán bộ quản lý lớp

– Học viên

Tối thứ 5

19/52016

28.              

Phần IV. Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa

15

16

 

29.              

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

04

 

Giáo viên chủ nhiệm

Tối thứ 2

23/5/2016

30.              

Đi thực tế

08

 

Khoa Đào tạo tại chức & bồi dưỡng và học viên

Ngày 24/5/2016

31.              

Viết tiểu luận cuối khoá

 

16

Học viên

Từ 25/5 đến 05/6/2016

32.              

Nộp tiểu luận cuối khóa

 

 

Cán bộ quản lý lớp học viên

Ngày 06/6/2016

33.              

Bế giảng và phát chứng chỉ

   03

 

– Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

– Khoa ĐTTCBD

– Ban Tổ chức tỉnh ủy

Ngày 16/6/2016

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

– Địa điểm học: thành phố Hà Nội

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: TS. Trần Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng

– Cán bộ quản lý lớp học viên: Ths. Lương Thị Huyền – Chuyên viên Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng

– Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần (từ 18 giờ đến 21 giờ)

– Học viên nghỉ học quá quy định không được làm bài kiểm tra hết học phần, không được cấp chứng chỉ.

 

 

 

 

Nơi nhận:

Bộ Nội vụ (để b/c);

– Hiệu trưởng (để b/c);

– Công ty Cổ phần GDVN;

– Phòng: KHTC;

– Các Khoa, TT thuộc Trường;

– Lưu: VT, ĐTTCBD.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Hà Quang Ngọc

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận