Giáo Trình Thuế và kế toán thuế

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Thuế và kế toán thuế

Thuế và kế toán thuế

Thuế là một công cụ quan trọng của Nhà nước, nó vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Để sử dụng hiệu quả công cụ thuế, về cơ bản hệ thống chính sách thuế gồm có thuế gián thu và thuế trực thu

 

Theo thông lệ của các quốc gia, thuế trực thu sẽ chiếm tỷ trọng lớn, ngược lại, giảm dần thuế gián thu. Việt Nam đang bước dần vào quá trình hội nhập sâu, rộng với kinh tế quốc tế và tiến trình chuyển đổi dần cơ cấu tỷ trọng tăng dần của các sắc thuế trực thu đang là xu hướng tất yếu. Để có thể vận dụng Luật thuế và các văn bản về thuế vào quá trình xử lý nghiệp vụ của kế toán, quy trình xử lý nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế trong điều kiện của nền kinh tế Việt Nam hội nhập. Cuốn sách: "Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế" được biên soạn nhằm góp một phần nhỏ vào thành công của các doanh nghiệp trong điều kiện tiếp cận và xử lý các văn bản thuế và vận dụng vào quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp.

Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế
1.1 Tổng quan về thuế
1.2 Kế toán thuế
1.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
1.4 Phần bài tập thực hành

Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng
2.1 Tổng quan về thuế giá trị gia tăng
2.2 Kế toán thuế được khấu trừ
2.3 Kế toán thuế phải nộp nhà nước
2.4 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
2.5 Phần bài tập thực hành

Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
3.1 Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
3.2 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
3.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
3.4 Phần bài tập thực hành

Chương 4: Kế toán thuế xuất nhập khẩu
4.1 Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
4.2 Kế toán thuế xuất nhập khẩu
4.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
4.4 Phần bài tập thực hành

Chương 5: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
5.1 Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
5.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
5.3 Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại
5.4 Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả
5.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp
5.6 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
5.7 Phần bài tập thực hành

Chương 6: Kế toán thuế thu nhập cá nhân
6.1 Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân
6.2 Kế toán thuế thu nhập cá nhân
6.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
6.4 Phần bài tập thực hành

Chương 7: Kế toán thuế tài nguyên
7.1 Tổng quan về thuế tài nguyên
7.2 Kế toán thuế tài nguyên
7.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
7.4 Phần bài tập thực hành

Chương 8: Kế toán thuế nhà đất
8.1 Tổng quan về thuế nhà đất
8.2 Kế toán thuế nhà đất
8.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
8.4 Phần bài tập thực hành

Chương 9: Kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
9.1 Tổng quan về các loại thuế khác
9.2 Kế toán các loại thuế khác
9.3 Tóm tắt chương và ví dụ trắc nghiệm ứng dụng
9.4 Phần bài tập thực hành
Phần câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tổng hợp
Phần bài tập ứng dụng
Phần bài tập thực hành

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu


Giáo trình kế toán trưởng doanh nghiệp


Giáo trình kế toán trưởng hành chính sự nghiệp


Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng


Giáo trình kế toán ngân hàng


Giáo trình kế toán tổng hợp