Danh muc san pham

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

     

Kế toán trưởng doanh nghiệp

     

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

     

Khóa Học Khai Hải Quan Điện Tử

     

Đào tạo hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS)

     

Kế toán tổng hợp

     

Thanh toán quốc tế với Incoterms 2010

     

Đào tạo An toàn lao động

     

Quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên

     

Kế toán ngân hàng

     

Kế toán trong doanh nghiệp xây lắp

     

Giao dịch viên ngân hàng

     

Tài chính - ngân hàng

     

Đào tạo nghề kế toán

     

Kế toán viên hành chính sự nghiệp

     

Lớp học quản lý - điều hành khai thác mỏ

     

Thuế và Kế toán thuế

     

Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

     

Nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng

     

Hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

     

Thực hành kế toán sổ sách và lập báo cáo tài chính

     

Đào tạo quản trị doanh nghiệp

     

Quản trị kinh doanh

     

Kiểm soát viên nội bộ

     

Kế toán xã, phường, thị trấn

     

Lập đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính

     

Bồi dưỡng chủ tài khoản đơn vị HCSN

     

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

     

Khóa học khai hải quan và thi cấp chứng chỉ

     

Ôn thi thẻ thẩm định viên về giá

     

Ôn thi CC hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

     

Phòng tránh sai sót trong quyết toán thuế

     

Nghiệp vụ tiền lương

     

Quản trị nhân sự

     

Định mức lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội

     

Kế toán quản trị

     

Tài chính dành cho nhà quản lý


Tư vấn chung: 0979 86 86 59

Tư vấn chung: 0985 86 86 37

Tư vấn chung: 0985 86 86 32

Tư vấn Nghiệp vụ khai hải quan tại Đà Nẵng: 0946 86 89 02

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 84

Nghiệp vụ khai hải quan các tỉnh Phía Bắc: 0985 86 86 37

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0985 86 86 32

Tư vấn an toàn lao động: 0979 86 86 33

Nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội: 0902 86 86 81

Tư vấn chung Miền Nam: 0979 86 86 33

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0983 86 86 01

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Học các tỉnh miền Bắc: 0985 86 86 32
 Bồi dưỡng chủ tài khoản

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỦ TÀI KHOẢN
CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
  1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng là chủ tài khoản trong đơn vị sử dụng ngân sách nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.
  2. Đối tượng bồi dưỡng: Những người đang giữ cương vị chủ tài khoản và kế toán trưởng trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Những người có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản.
  3. Hình thức và thời gian tổ chức khóa học : Khóa học bồi dưỡng chủ tài khoản được tổ chức tập trung một kì liên tục cho một khóa học tại địa phương nhưng thời gian trong một khóa học là 4 ngày và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung, chương trình theo quy định của Giám đốc Học viện tài chính.
  4. Địa điểm : Tại địa điểm do đơn vị bố trí.
  5. Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản: Bao gồm các chuyên đề được Giám đốc Học viện tài chính phê duyệt:
Chuyên đề 1: Những cơ sở pháp lý của cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách NN
-          Những thay đổi về cơ sở pháp lý có liên quan đến quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
-          Những thay đổi trong luật NSNN – 2002 so với Luật NSNN trước đó
Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của chế độ quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
-          Khái quát về tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước
-          Quy trình quản lý tài chính
-          Cơ chế quản lý tài chính
·               Cơ chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính NN (Nghị định 130/2005/NĐ-Cp ngày 17/10/2005)
·               Thông tư 03/2006/TTLT- BTC-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định 130.
·               Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
Chuyên đề 3: Các công cụ chủ yếu được sử dụng trong quản lý tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.
-          Mục lục ngân sách NN
-          Kế toán hành chính - sự nghiệp.
  1. Kinh phí đào tạo: kinh phí tham dự khóa học là : 900.000 đồng/người (kinh phí trên bao gồm tài liệu học, số lượng học viên tối thiểu 100 học viên/ lớp )
  2. Giảng viên : Các giảng viên có thâm niên công tác, có học viện tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán, tài chính của Bộ tài chính và Học viện tài chính.
  3. Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề. Kết thúc khóa học phải có bài viết thu hoạch đạt yêu cầu trở lên
 Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ:
 
 




































Đào tạo huấn luyện an toàn lao động