Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

 
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
Học nấu ăn ở Hà Nội Quà tặng doanh nghiệp
    
Danh muc san pham

Hotline: 0979 86 86 59

Kế toán viên, xuất nhập khẩu Hà Nội: 0902 86 86 81

Kế toán trưởng, QTDN Hà Nội: 0902 86 86 84

Khai hải quan HCM: 0979 86 86 53

Kế toán HCM: 0902 86 86 49

Học các tỉnh Miền Nam: 0983 86 86 21

Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

 

Cách Lập báo cáo kết quả kinh doanh

 

Báo cáo kết quả kinh doanh là thể hiện tình hình kinh doanh và kết quả của doanh nghiệp. Vì thế báo cáo kết quả kinh doanh là công việc hàng tháng không thể bỏ qua của một kế toán. Kế Toán Quốc Gia sẽ hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo kêt quả kinh doanh.

 

Báo cáo hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

Cơ sở lập báo cáo:

 

-          Dựa vào kết quả kinh doanh của tháng trước.

-          Dựa vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán thu chi

 

 

Cách lập chỉ tiêu ghi ở cột 1:

 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01

Ghi vào chỉ tiêu này lũy kế số phát sinh có TK 511 và TK 512

 

2. Các khoản trừ doanh thu- Mã số 01

Ghi vào chỉ tiêu này lũy kế phát sinh bên Nợ TK511 đối chiếu với bên TK 521 trong sổ chính hoặc nhật ký sổ chính

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 10

Ghi vào chỉ tiêu này số phát sinh bên nợ của Tk511 đối chiếu với bên TK911

 

4. Giá vốn hàng bán – Mã số 11

Ghi vào chỉ tiêu này lũy kế số phát sinh có tài khoản 632 đối chiếu với tài khoản nợ của TK911 trong báo cáo của sổ chính hoặc nhật ký chính.

 

5. Lợi nhuận của bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 20

Mã số 20=Mã số 10-11

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính – Mã số 21

Ghi vào chỉ tiêu này lũy kế số phát sinh Nợ TK515 đối chiếu với bên có TK911 trong sổ chính.

 

7.Chi phí tài chính – Mã số 22

Ghi vào chỉ tiều này lũy kế số phát sinh có TK635 đối chiếu với bên Nợ có TK911 trong sổ chính.

 

8. Chi phí lãi vay -  Mã số 23

Ghi vào chỉ tieu này chi tiết TK635

 

9. Chi phí quản lý kinh doanh – Mã số 24

Ghi vào chỉ tiêu này  tổng cộng số phát sinh bên có TK642 đối chiếu với bên Nợ TK911 trong sổ chính hoặc nhật ký chính

 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh – Mã số 30

Mã số 30=20 + (21 - 22) – 24

 

11. Thu nhập khác – Mã số 31

Ghi vào chỉ tiêu này lũy kế phát sinh có TK711 đối chiếu với TK911 trong sổ chính hoặc nhật ký chính.

 

12. Chi phí khác – Mã số 32

Ghi vào chỉ tiêu này lũy kế ố phát sinh có TK811 đối chiếu với bên TK911 trong sổ chính hoặc nhật ký chính.

 

13.Lợi nhuận khác- Mã số 40

Mã số 40 = 31 – 32

 

14. Tổng lợi tức trước thuế - Mã số 50

Mã số 50 = 30+40

 

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành – Mã số 51

Ghi vào chỉ tiêu này tổng phát sinh bên có TK821 đối chiếu với bên Nợ TK911 hoặc căn cứ vào số bên Nợ TK821 đối chiếu với bên Có TK911 trên sổ kế toán chi tiết TK821

 

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp – Mã số 60

Mã số 60 = 50-51

 

 Trên đây là cách lập báo cáo kế quả kinh doanh. Kế Toán Quốc Gia chúc các bạn làm tốt báo cáo này.

Lịch học lớp nghiệp vụ khai báo hải quan K34 tại Hà Nội


HỒ SƠ DỰ THI, LỊCH NỘP HỒ SƠ , LỊCH THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


Lịch học lớp khai báo hải quan K33 tại Hà Nội - Lớp cuối cùng thi chứng chỉ năm 2017


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 6/2017


Thông báo lịch thi chứng chỉ khai hải quan tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


Lịch học lớp Khai hải quan tại Bắc Ninh K8


Lịch học lớp khai báo hải quan K32 tại Hà Nội


Lịch trả chứng chỉ khai hải quan năm 2016 tại khu vực Miền Bắc


Lịch học lớp Khai hải quan khóa 30 tại Tp HCM


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI